Tin Tức

Tổng hợp những câu nói hay về đầu tư Forex của các Trader huyền thoại

Những câu nói hay về Forex sẽ giúp bạn có động lực hơn trong giao dịch Forex, gia tăng những kinh nghiệm xương máu khi đầu tư vào thị trường Forex. Và cùng Sttchat.vn tìm hiểu xem những trader huyền thoại họ đã nói gì, có chia sẻ những gì.

Câu nói hay về Forex của Jesse Livermore

Jesse Livermore, một nhà giao dịch huyền thoại và tác giả của cuốn sách “Reminiscences of a Stock Operator”, đã có rất nhiều câu nói hay về Forex và thị trường tài chính. Dưới đây là một số câu nói nổi tiếng của ông:

“The game of speculation is the most uniformly fascinating game in the world. But it is not a game for the stupid, the mentally lazy, the man of inferior emotional balance, or for the get-rich-quick adventurer.”

(Dịch: “Trò chơi đầu tư là trò chơi hấp dẫn nhất và đồng đều nhất trên thế giới. Nhưng đó không phải là trò chơi dành cho những người ngốc, những người lười suy nghĩ, những người có cân bằng cảm xúc thấp hoặc những người phiêu lưu tìm kiếm làm giàu nhanh.”)

“The stock market is never obvious. It is designed to fool most of the people, most of the time.”
(Dịch: “Thị trường chứng khoán không bao giờ rõ ràng. Nó được thiết kế để đánh lừa hầu hết mọi người, hầu hết thời gian.”)

“A loss never bothers me after I take it. I forget it overnight. But being wrong – not taking the loss – that is what does damage to the pocketbook and to the soul.”

(Dịch: “Một khoản lỗ không bao giờ làm phiền tôi sau khi tôi chấp nhận nó. Tôi quên nó qua đêm. Nhưng sai lầm – không cắt lỗ – đó là điều gây thiệt hại cho ví tiền và tâm hồn.”)

“The speculator’s deadly enemies are: ignorance, greed, fear and hope.”

(Dịch: “Kẻ thầu tư có những kẻ thù chết người: sự ngu dốt, sự tham lam, sự sợ hãi và niềm hy vọng.”)

“The trend is your friend.”
(Dịch: “Xu hướng là người bạn của bạn.”)

Câu nói hay về Forex của Alexander Elder

Alexander Elder, một nhà giao dịch chuyên nghiệp và tác giả của cuốn sách “Trading for a Living”, đã có rất nhiều câu nói hay về Forex và thị trường tài chính. Dưới đây là một số câu nói nổi tiếng của ông:

“The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary.”
(Dịch: “Mục tiêu của một nhà giao dịch thành công là thực hiện các giao dịch tốt nhất. Tiền bạc là phụ thuộc.”)

“To make money in the markets, you have to think independently and be humble.”
(Dịch: “Để kiếm tiền trên thị trường, bạn phải suy nghĩ độc lập và khiêm tốn.”)

“The trader’s job is to master himself, not the markets.”
(Dịch: “Công việc của nhà giao dịch là thống trị bản thân, không phải thị trường.”)

“The market is a device for transferring money from the impatient to the patient.”
(Dịch: “Thị trường là một công cụ để chuyển tiền từ những người nóng vội sang những người kiên nhẫn.”)

“The most powerful force in the universe is compound interest.”
(Dịch: “Lực lượng mạnh nhất trong vũ trụ là lãi kép.”)

Câu nói hay về Forex của Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones, một trong những nhà giao dịch thành công nhất và giàu có nhất thế giới, cũng đã có nhiều câu nói hay về Forex và thị trường tài chính. Dưới đây là một số câu nói nổi tiếng của ông:

“I believe the very best money is made at the market turns. Everyone says you get killed trying to pick tops and bottoms and you make all your money by playing the trend in the middle. Well, for twelve years I have been missing the meat in the middle but I have made a lot of money at tops and bottoms.”

(Dịch: “Tôi tin rằng tiền tốt nhất được kiếm được tại sự quay đầu của thị trường. Mọi người nói rằng bạn sẽ thua lỗ nếu cố gắng chọn đáy và đỉnh và bạn kiếm tiền bằng cách chơi xu hướng ở giữa. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền ở giữa trong mười hai năm qua nhưng tôi đã kiếm được nhiều tiền ở đáy và đỉnh.”)

“The secret to being successful from a trading perspective is to have an indefatigable and an undying and unquenchable thirst for information and knowledge.”

(Dịch: “Bí quyết để thành công từ quan điểm giao dịch là có một sự khát khao thông tin và kiến thức bất diệt và không ngừng nghỉ.”)

“The most important rule of trading is to play great defense, not great offense.”
(Dịch: “Quy tắc quan trọng nhất của giao dịch là phòng thủ tốt, không phải tấn công tốt.”)

“I have found that my investment decisions have been made much clearer and easier after simplifying my analysis to the few factors that seem to matter.”

(Dịch: “Tôi đã nhận thấy rằng quyết định đầu tư của tôi đã trở nên rõ ràng và dễ dàng hơn sau khi tôi đơn giản hóa phân tích của mình thành vài yếu tố có vẻ quan trọng.”)

“The most important thing in trading is mental discipline. Doing the right thing, rather than following the crowd.”
(Dịch: “Việc quan trọng nhất trong giao dịch là kỷ luật tinh thần. Làm đúng việc, thay vì đi theo đám đông.”)

Tìm kiếm trang web đánh giá sàn Forex cũng như cập nhật tin tức thì tìm hiểu tại: Ngân hàng AZ Forex

Câu nói hay về Forex của Ed Seykota

Ed Seykota, một trong những nhà giao dịch huyền thoại của thị trường tài chính và được coi là “cha đẻ” của hệ thống giao dịch tự động, đã có rất nhiều câu nói nổi tiếng về Forex và thị trường tài chính. Dưới đây là một số câu nói hay của ông:

“Win or lose, everybody gets what they want out of the market. Some people seem to like to lose, so they win by losing money.”

(Dịch: “Thắng hay thua, mọi người đều nhận được những gì họ muốn từ thị trường. Một số người có vẻ thích thua, vì vậy họ thắng bằng cách mất tiền.”)

“Cut your losses quickly, without hesitation. Don’t waste time on situations that don’t meet your criteria.”

(Dịch: “Cắt lỗ nhanh chóng, không do dự. Không lãng phí thời gian vào những tình huống không đáp ứng tiêu chí của bạn.”)

“The trend is your friend, until the end when it bends.”
(Dịch: “Xu hướng là bạn của bạn, cho đến khi nó kết thúc và bị uốn cong.”)

“The markets are the same now as they were five or ten years ago because they keep changing-just like they did then.”

(Dịch: “Thị trường giống như ngày hôm nay như những ngày cách đây năm hoặc mười năm vì chúng luôn thay đổi – giống như thời điểm đó.”)

“The elements of good trading are: (1) cutting losses, (2) cutting losses, and (3) cutting losses. If you can follow these three rules, you may have a chance.”

(Dịch: “Các yếu tố của giao dịch tốt là: (1) cắt lỗ, (2) cắt lỗ, và (3) cắt lỗ. Nếu bạn có thể tuân thủ ba quy tắc này, bạn có thể có cơ hội.”)

Câu nói hay về Forex của Linda Raschke

Linda Raschke là một trong những nhà giao dịch nữ hàng đầu và đã có nhiều đóng góp cho ngành giao dịch tài chính. Dưới đây là một số câu nói hay về Forex của bà:

“Trade the markets, not your opinions.”
(Dịch: “Giao dịch trên thị trường, không phải theo ý kiến của bạn.”)

“The market is always right, even when it’s wrong.”
(Dịch: “Thị trường luôn đúng, ngay cả khi nó sai.”)

“I’m always thinking about losing money as opposed to making money.”
(Dịch: “Tôi luôn suy nghĩ về việc mất tiền thay vì kiếm tiền.”)

“I think the secret to my trading is that I never attempt to make money.”
(Dịch: “Tôi nghĩ bí quyết của tôi trong giao dịch là tôi không bao giờ cố gắng kiếm tiền.”)

“The biggest challenge in trading is not the markets, it’s the space between your ears.”
(Dịch: “Thách thức lớn nhất trong giao dịch không phải là thị trường, mà là khoảng trống trong đầu của bạn.”)

Câu nói hay về Forex của Marty Schwartz

Marty Schwartz, còn được biết đến với biệt danh “Pit Bull”, là một trong những nhà giao dịch huyền thoại của thế giới tài chính. Dưới đây là một số câu nói nổi tiếng của ông về Forex và thị trường tài chính:

“I always laugh at people who say, ‘I’ve never met a rich technician.’ I love that! It’s such an arrogant, nonsensical response. I used fundamentals for nine years and got rich as a technician.”

(Dịch: “Tôi luôn cười nhạo những người nói: ‘Tôi chưa bao giờ gặp một kỹ thuật gia giàu có.’ Tôi thích điều đó! Nó là một câu trả lời kiêu ngạo, vô lý. Tôi đã sử dụng cơ bản trong chín năm và trở nên giàu có như một kỹ thuật gia.”)

“I never try to predict the market. I only try to react to what’s going on.”
(Dịch: “Tôi không bao giờ cố gắng dự đoán thị trường. Tôi chỉ cố gắng phản ứng với những gì đang diễn ra.”)

“The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading.”

(Dịch: “Chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật tình cảm. Nếu trí tuệ là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm được tiền hơn trong giao dịch.”)

“Know when to stand aside. Never force an action.”
(Dịch: “Biết khi rời khỏi. Không bao giờ ép buộc một hành động.”)

“The game taught me the game. And it didn’t spare me rod while teaching.”
(Dịch: “Trò chơi đã dạy tôi trò chơi. Và nó không tha cho tôi trong quá trình dạy tôi.”)

Câu nói về Forex của Richard Dennis

Richard Dennis là một trong những nhà giao dịch huyền thoại của thế giới tài chính, nổi tiếng với chiến lược “turtle trading”. Dưới đây là một câu nói nổi tiếng của ông về Forex và thị trường tài chính:

“Traders are not born but are made through hard work and perseverance.”

(Dịch: “Những nhà giao dịch không sinh ra từ bản năng nhưng được tạo nên thông qua sự làm việc chăm chỉ và kiên trì.”)

Câu nói này của ông nhấn mạnh rằng để trở thành một nhà giao dịch thành công, bạn cần phải làm việc chăm chỉ, kiên trì và học hỏi từ kinh nghiệm để cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.

Những câu nói hay về Forex của Andrew Krieger

Andrew Krieger là một trong những nhà giao dịch ngoại hối thành công nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử. Dưới đây là một số câu nói nổi tiếng của ông về Forex và giao dịch tài chính:

“The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading… I know this will sound like a cliché, but the single most important reason that people lose money in the financial markets is that they don’t cut their losses short.”

(Dịch: “Chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu thông minh là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm tiền hơn trong giao dịch… Tôi biết điều này nghe có vẻ như một lời rập khuôn, nhưng lý do quan trọng nhất mà nhiều người mất tiền trong thị trường tài chính là họ không cắt lỗ kịp thời.”)

“To be consistently successful in the market, you must be able to follow your trading plan with precision, like a soldier following orders.”

(Dịch: “Để thành công liên tục trong thị trường, bạn phải có thể tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình với độ chính xác, giống như một người lính tuân theo lệnh.”)

“I’m only rich because I know when I’m wrong. I basically have survived by recognizing my mistakes.”

(Dịch: “Tôi chỉ giàu có vì tôi biết khi nào tôi sai. Tôi về cơ bản đã sống sót bằng cách nhận ra những sai lầm của mình.”)

Các câu nói của Andrew Krieger nhấn mạnh tầm quan trọng của kỷ luật cảm xúc, kế hoạch giao dịch và khả năng chấp nhận sai lầm. Ông cũng nhấn mạnh rằng, để thành công trong giao dịch, bạn cần phải biết cắt lỗ kịp thời và tuân thủ kế hoạch giao dịch của mình.

Câu nói hay về Forex của John Paulson

John Paulson là một nhà đầu tư và nhà giao dịch nổi tiếng, ông nổi tiếng với việc kiếm được lợi nhuận rất lớn trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong kỳ suy thoái tài chính năm 2008. Dưới đây là một câu nói nổi tiếng của ông về Forex và thị trường tài chính:

“I think the most important thing about markets is how they’re always changing. So I think instead of focusing on Forex or commodities or whatever it is, the most important thing is to focus on how to be adaptable in the market.”

(Dịch: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất về thị trường là chúng luôn luôn thay đổi. Vì vậy, thay vì tập trung vào Forex hay hàng hóa hay bất cứ điều gì khác, điều quan trọng nhất là tập trung vào cách thích nghi với thị trường.”)

Câu nói của John Paulson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích nghi với thị trường, đặc biệt là khi thị trường thay đổi. Theo ông, thay vì tập trung vào một loại tài sản nhất định, bạn nên tập trung vào cách thích nghi với thị trường, vì điều này sẽ giúp bạn tìm ra cách để kiếm được lợi nhuận trong mọi tình huống.

Những câu nói hay về Forex của Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones là một trong những nhà giao dịch nổi tiếng và thành công trong thị trường tài chính và forex. Dưới đây là một số câu nói hay về forex của ông:

“Không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội giao dịch lớn. Một cơ hội tốt sẽ không trở lại hai lần.”
(“Never miss an opportunity to trade a big move. A good opportunity will not come back twice.”)

“Nếu bạn không có niềm đam mê với thị trường, bạn sẽ không bao giờ thành công.”
(“If you don’t have a passion for the market, you’ll never be successful.”)

“Không bao giờ đánh giá quá cao hoặc đánh giá quá thấp về bất kỳ cặp tiền tệ nào.”

(“Never overestimate or underestimate any currency pair.”)

“Thị trường forex là một trò chơi tâm lý.”
(“The forex market is a psychological game.”)

“Luôn luôn có một cơ hội kiếm tiền trên thị trường.”
(“There is always an opportunity to make money in the market.”)

“Nếu bạn không biết tại sao bạn đang mua hoặc bán, bạn không nên tham gia vào thị trường.”
(“If you don’t know why you’re buying or selling, you shouldn’t be in the market.”)

“Thị trường forex không bao giờ ngủ.”
(“The forex market never sleeps.”)

“Tâm lý là yếu tố quan trọng nhất để thành công trong giao dịch forex.”
(“Psychology is the most important factor in succeeding in forex trading.”)

“Hãy luôn luôn giữ một kế hoạch và tuân thủ kế hoạch đó.”
(“Always have a plan and stick to that plan.”)

“Thị trường forex luôn thay đổi và bạn phải thay đổi cùng nó.”
(“The forex market is always changing and you have to change with it.”)

Câu nói hay về Forex của George Soros

George Soros là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng và thành công nhất thế giới, và ông có nhiều câu nói nổi tiếng về Forex và đầu tư. Dưới đây là một số câu nói hay của George Soros về Forex:

“Forex là trò chơi tâm lý. Nếu bạn không hiểu về tâm lý, bạn sẽ không thành công.”

“Tôi không biết gì về tương lai, nhưng tôi có thể đọc được sự di chuyển của thị trường.”

 Câu nói hay về Forex
Tổng hợp câu nói hay về Forex của các trader huyền thoại

“Bạn không cần phải dự đoán đúng tất cả các lần, chỉ cần kiểm soát rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận của mình.”

“Để trở thành một nhà đầu tư thành công, bạn cần có kỹ năng quản lý rủi ro tốt hơn là kỹ năng dự đoán thị trường.”

“Khi bạn phát hiện ra một xu hướng, hãy cược to và cược nhanh.”

“Sự kiểm soát tâm lý là chìa khóa để thành công trong đầu tư.”

“Điều quan trọng là không phải làm gì khi bạn đang đúng, mà là làm gì khi bạn đang sai.”

“Tôi đã học được rằng không có gì là ổn định hoàn toàn trên thị trường tài chính. Bạn phải luôn sẵn sàng cho những biến động.”

“Để đạt được thành công trên thị trường forex, bạn cần phải có kiên nhẫn và sự kiểm soát cảm xúc.”

“Trong đầu tư, tôi không cần phải biết tất cả mọi thứ, tôi chỉ cần biết đủ để đưa ra quyết định đúng.”

Câu nói hay về Forex của Peter Lynch

Peter Lynch là một nhà đầu tư nổi tiếng và thành công, người đã dẫn dắt quỹ Magellan của Fidelity từ năm 1977 đến năm 1990 và đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm 29%. Dưới đây là một câu nói hay về Forex của ông:

“Những người thành công trên thị trường là những người biết rằng họ phải chờ đợi. Chờ đợi một cơ hội tốt và chờ đợi cho đến khi cơ hội đó trở thành rõ ràng.”

Câu nói này cho thấy sự quan tâm của Lynch đến việc chọn thời điểm giao dịch, và nhấn mạnh rằng việc chờ đợi để tìm ra cơ hội tốt và chỉ thực hiện giao dịch khi cơ hội đó rõ ràng là một trong những yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong đầu tư.

Câu nói hay về Forex của Paul Tudor Jones

Paul Tudor Jones là một trong những nhà giao dịch thành công và giàu có nhất thế giới, và ông có nhiều câu nói nổi tiếng về Forex và đầu tư. Dưới đây là một câu nói hay của Paul Tudor Jones về Forex:

“Trên thị trường tài chính, sự khác biệt giữa thành công và thất bại thường nằm ở việc đánh giá đúng được rủi ro.”

Câu nói này nhấn mạnh rằng việc quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong đầu tư Forex, và việc đánh giá đúng được rủi ro có thể là yếu tố quyết định giữa thành công và thất bại. Jones cũng nổi tiếng với chiến lược giao dịch ngắn hạn của mình, và câu nói này cũng cho thấy sự quan tâm của ông đến việc quản lý rủi ro trong các giao dịch ngắn hạn.

Câu nói hay về Forex của Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller là một trong những nhà đầu tư thành công và nổi tiếng trong lịch sử tài chính, người đã làm việc cùng với George Soros để kiếm được lợi nhuận lớn trong việc đánh bại ngân hàng Anh vào năm 1992. Dưới đây là một câu nói hay về Forex của Stanley Druckenmiller:

“Để đạt được thành công trong đầu tư, bạn phải có khả năng chấp nhận khi sai lầm và sớm đổi hướng khi bạn đã nhận ra mình sai.”

Câu nói này nhấn mạnh rằng việc nhận ra và chấp nhận khi sai lầm là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong đầu tư Forex. Ngoài ra, câu nói này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc sớm nhận ra và sửa đổi lỗi sai trong việc đánh giá các cơ hội đầu tư. Druckenmiller cũng nổi tiếng với kinh nghiệm và kiến thức rộng lớn của mình trong các thị trường tài chính, và câu nói này cũng phản ánh sự tập trung của ông vào việc học hỏi và cải thiện chiến lược đầu tư của mình.

Trên đây là những câu nói hay về Forex bạn có thể đọc qua để lấy động lực cũng như kinh nghiệm từ những nhà giao dịch huyền thoại trên thế giới. Từ những câu nói đó chúng ta có thể hiểu được rất nhiều thông tin khác nhau, có thêm các kiến thức mới cho mình.

Post Comment